Start ICT Kohsamui School

Information technology & Education Management


Find Out More

เกี่ยวกับเรา ICT kohsamui School!

เราจะก้าวไปพร้อมกับระบบการจัดการศึกษาที่ยั้งยืนและทันต่อการพัฒนา ของโรงเรียนเกาะสมุย.

บริการของเรา


ก้าวต่อไปของเรา

แนวทางการร่วมสร้าง ปรับปรุงและร่วมพัฒนา สู่ศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้ขององค์กรที่ยั่งยืน...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ระบบเครือข่าย

โครงข่ายระบบการให้บริการเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต...

เรียนรู้เพิ่มเติม

การยืนยันตัวตน

เสริมสร้างความปลอดภัยและเป็นส่วนตัว กับการใช้เครือข่ายที่สะอาดอย่างปลอดภัย...

เรียนรู้เพิ่มเติม

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

เคารพในกติกาขององค์กรและรักษาสิทธิของตนเอง ผู้อื่นอย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบการกระทำ...

เรียนรู้เพิ่มเติม